مشورت

هیچ کس از مشورت با افراد دانا و بی غرض ضرر نمیکند.