جسارت

بدان چکار میخواهی بکنی ,بدان چرا آنرا انجام میدهی,ارزش آن را بسنج ,و درنهایت با جسارت آنرا انجام بده.