فلسفه

برای بودن شما در این دنیا فلسفه و دلیلی است .شاید کار ما تنها آن باشد که این راز را پیدا کنیم و در این راه گام برداریم.این یعنی هماهنگی با کائنات.