نهنگ
اگر نمیتوانی نهنگ باشی ,فقط یک ماهی کوچک باش .ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه