تکرار ناشدنی

امروز تکرار ناشدنی ترین روز زندگیت است از آن شاهکاری بیاد ماندنی بساز.