فرزانگی
فرزانگی نمی تواند خود خواهانه باشد و فرزانه نمی تواند منزوی بماند