روشن بینی
آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی