برآیند خرد
نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی .