ریشه ها
آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند