کارمند و مدیر
ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است