هرس
عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند