آدمهای بزرگ
آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند