آب
همواره مانند آب باش، چون هیچ شمشیری نمی تواند روی آن زخم ایجاد کند، هیچ سنگی نمی تواند آنرا له کند، و آرام آرام راهش را پیدا می کند بی آنکه هدفش، دریا را فراموش کند.