سرزمین
ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی کنیم، خانه راستین ما دل کسانی است که دوستشان داریم.