گل سرخ
یک گل سرخ می تواند باغچه من باشد... یک دوست جهان من