ایست زمان
گاهی ایست زمان خوبست...
برای نگریستن بر راه پیموده شده و دیدن راه در پیش رو... گاهی برای رسیدن باید نرفت