دریا
دریا باش، که اگر کسى سنگى به سویت پرتاب کرد، سنگ در آب فرو رود، نه آن که تو آشفته شوى