عمر
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید