گفتگوی خدا با بندگانش
دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من
به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من
اگر عمری گنه کردی مباش نومید از رحمت
کلام توبه را بنویس امضا کردنش با من
بیا یک لحظه قبل از مرگ روشن کن حسابت را
بیاور نیک و بد را جمع و منها کردنش با من
اگر درها برویت بسته شد دل بد مکن بازا
تو دق الباب کن واکردنش با من
به من برگو تو حاجت را اجابت می کنم آنی
طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من
چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن
غم فردا مخور تامین فردا کردنش با من
به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان
بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من