مترجم
بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند.