ساعت
حتی یک ساعت خراب هم روزی 2 بار ساعت را درست نشان میدهد