مردم مقصر
کسانی که روح ناامید دارند مقصرترین مردم هستند