ترس از شکست
کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.