قطعه سنگ

قطعه سنگی که برای ضعیفان مانع است ,برای افراد با اراده مانند پله ای برای بالا رفتن میباشد. سخن بزرگان