کاش
کاش می شد اشک را تهدید کرد، مدت لبخند را تمدید کرد کاش می شد میان لحظه ها، لحظه دیدار را نزدیک کرد زندگی زیباست، نَه در رویا ... بوسه زیباست، نَه برای هوس ... پرنده زیباست، نَه برای قفس ... دوست داشتن زیباست، نَه برای لمس کردن، برای حس کردن آری دوست داشتن زیباست، نَه برای لمس کردن بلکه برای حس کردن.