معنی عشق
عشق یعنی لحظه های بی قرار عشق یعنی صبر ، یعنی انتظار
عشق یعنی اشتیاق و اضطراب عشق یعنی دلهره ، یعنی شتاب
عشق یعنی اشک ، یعنی عاطفه عشق یعنی یادگاری ، خاطره
عشق یعنی لایق مریم شدن عشق یعنی با خدا همدم شدن
عشق یعنی جام لبریز از شراب عشق یعنی تشنگی ، یعنی سراب
عشق یعنی خواستن ، له له زدن عشق یعنی سوختن ، پر پر زدن