اول و آخر
اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی