فرصت
.گوش کردن را یاد بگیر، فرصتها گاه با صدای آهسته در میزند