فرصتها

انسان دانا بجای آنکه منتظر فرصت باشد خود آنها را میسازد. .  سخن بزرگان