طلوع
زمانی که نا امید شدی به یاد اور که تاریکترین ساعت شب نزدیکترین لحظه به طلوع خورشیده....