خوشبخت ترین
خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش از همه سعی کند دیگران را خوشبخت سازد