فراموشی

فراموش کن چیزی را که نمیتوانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمیتوانی فراموش کنی. .  سخن بزرگان