ارتفاع
آنچه وحشتناک است ارتفاع نیست، افتادن از ارتفاع است