لیاقت اشک
هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که لایق ریختن اشک های تو باشد باعث چنین کاری نمی شود