معیارها

تنها زمانی خود را موفق ,کامیاب و شادمان خواهی یافت که بر اساس معیارهای خود زندگی کنی. .  سخن بزرگان