بهترین باش
اگر نمی توانی جاده باشی ، پس فقط یک گذرگاه باش
اگر نمی توانی خورشید باشی ، پس یک ستاره باش
این بزرگی نیست که باعث پیروزی و یا سقوط تو می شود
هرچه هستی , بهترین باش