رایحه
رایحه دلپذیر و عطر گل رز همواره در دستهایی که گل را به دیگری تقدیم می کند باقی می ماند