تولد
هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است