یک انتخاب
شادی به معنی نبود اندوه نیست، شادی یک انتخاب است