شایستگی
بهتر است که سزاوار افتخار باشی ولی آنرا دریافت نکنی، تا اینکه دریافتش کنی ولی سزاوارش نباشی