شگفت انگیز
آیا شگفت نیست که ما مخالفان را بیشتر از موافقان خود به یاد می آوریم؟