گل نیلوفر
گل نیلوفر در مرداب می روید تا همه بدانند که در سختیها باید زیبا ترین ها را بیافرینند