شجاعان

شجاعان تا ابد زندگی نمیکنند اما ترسوها اصلا"زندگی نمیکنند. .  سخن بزرگان