تجربه صبح
اگراز پایان گرفتن غمهایت ناامید شده ای
به خاطر بیاور که .........
زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای
مدیون صبرت در برابر سیاهترین شبی هستی
که هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دید