محکومیت
اشتباه را محکوم کن ، نه آنکه اشتباه از او سر زده .