ننگ
افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی