چتر و عشق
عشق آنست که زیر باران یکی چتر شود و دیگری نفهمد که چرا خیس نشد