متفاوت
انسانها قبل از آنکه خوب یا بد باشند متفاوتند. .  سخن بزرگان