مرگ عقاب
میگن عقاب وقتی بخواد بمیره متوجّه میشه که میخواد بمیره و شروع میکنه به پرواز و آنقدر زمین  فاصله میگیره تا اون بالا توی اوج بمیره