غرق شدن
خداوند انسان را در آب های عمیق فرو می کند .نه برای غرق کردنش، بلکه برای پاک کردنش